Menu Close

Regulamin

REGULAMIN SERWISU ARTWITRYNA.PL

§ 1.
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia Usług w Serwisie, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora Serwisu, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Administratorem Serwisu jest: firma Strony internetowe Paweł Jabłoński. z siedzibą w  Olsztynie przy ul. Aleja Przyjaciół 39/20, NIP: 7393182414

§ 2.
Definicje:

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Regulaminie – oznacza to niniejszy Regulamin;

Administratorze – oznacza to Strony internetowe Paweł Jabłoński, Aleja Przyjaciół 39/20 10-147 Olszyn, NIP: 7393182414. Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem na adres e-mail: info@artwitryna.pl;

Informacjach – oznacza to wszelkie dane i informacje wprowadzane do Serwisu przez Użytkownika, bądź Administratora, w tym w szczególności: Ogłoszenia, wiadomości, zapytania, komentarze, wypowiedzi, opinie, teksty, obrazy, zdjęcia, grafiki, filmy, linki, lub wszelkie inne treści wprowadzone do Serwisu przy użyciu narzędzi udostępnionych przez Administratora lub bez ich użycia;

Ogłoszeniach – oznacza to zaproszenia do zawarcia umowy i inne oświadczenia, opublikowane w Serwisie przez Użytkownika przy użyciu Konta, na warunkach przewidzianych w Regulaminie, przy czym oświadczenia opublikowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego;

Serwisie – oznacza to internetowy serwis ogłoszeń artwitryna.pl, znajdujący się pod adresem www.artwitryna.pl, stanowiący zorganizowaną platformę internetową, za pośrednictwem której świadczone są Usługi, obejmujący domenę „artwitryna.pl” oraz jej subdomeny, którymi dysponuje i zarządza Administrator;

Usługach – oznacza to usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkowników, na podstawie i zgodnie z Regulaminem, polegające w szczególności na umożliwieniu Użytkownikom wyszukiwania, przeglądania i zamieszczania Ogłoszeń, a także kontaktowania się z innymi Użytkownikami, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem. Usługi są świadczone nieodpłatnie (Usługi Podstawowe), albo odpłatnie zgodnie z cennikiem udostępnionym w Serwisie (Usługi Płatne);

Usługach Płatnych – oznacza to odpłatne Usługi świadczone przez Administratora na rzecz Użytkowników, obejmujące m.in. Wyróżnienie Ogłoszenia oraz usługę ArtWitryna Premium;

Usługach Podstawowych – oznacza to pozostałe Usługi, nie będące Usługami Płatnymi;

Użytkowniku – oznacza to każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Usług, w tym również Konsumenta. Użytkownikiem uprawnionym do korzystania z Usług Serwisu jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem jest także osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli korzystanie przez nią z Usług jest zgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności, gdy posiada wymaganą przepisami prawa zgodę swojego opiekuna prawnego;

Konsumencie – oznacza to osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

Koncie – oznacza to zbiór zasobów i uprawnień przydzielanych konkretnemu zalogowanemu Użytkownikowi w ramach Serwisu;

Panelu Płatności – oznacza to funkcjonalność Konta, umożliwiająca zarządzaniem płatnościami Użytkownika, w tym m.in. przeglądanie historii płatności i zgłaszanie potrzeby wystawienia faktury za daną płatność;

Operatorze Systemu Płatności – oznacza to Przelewy 24, tj. podmioty z grupy DialCom24 Sp. z o.o., 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP: 7811733852; PayPro SA 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 77923698-87, za pośrednictwem których Użytkownik może dokonać płatności za Usługi.

§ 3.
Ogólne zasady świadczenia Usług w Serwisie

1. Administrator świadczy Usługi drogą elektroniczną, zgodnie z Regulaminem.

2. Usługi Podstawowe świadczone są nieodpłatnie. Administrator nie pobiera opłat za rejestrację, utworzenie Konta, ani za publikację Ogłoszeń.

3. Usługi Płatne świadczone są odpłatnie. Aktualna cena wybieranych Usług Płatnych będzie każdorazowo komunikowana Użytkownikowi w widoczny sposób. Wszystkie ceny podawane w Serwisie lub odpowiednich cennikach Usług są wyrażone w złotych polskich (PLN). Administrator korzysta ze zwolnienia z podatku VAT i nie dolicza podatku do cen.

4. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje w Serwisie.

5. Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usług. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu.

6. Użytkownik może korzystać z Serwisu, jako Użytkownik zalogowany, albo Użytkownik niezalogowany.

7. Użytkownik niezalogowany może wyszukiwać i przeglądać Ogłoszenia, a także kontaktować się z innymi Użytkownikami, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem.

8. Użytkownik zalogowany może wyszukiwać, przeglądać i publikować Ogłoszenia oraz zamawiać Usługi Płatne, a także kontaktować się z innymi Użytkownikami, na zasadach i w zakresie określonym Regulaminem.

9. Do zalogowania się w Serwisie konieczne jest pomyślne ukończenie procesu rejestracji w Serwisie.

10. Zawarcie umowy o świadczenie Usług dla Użytkowników niezalogowanych następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług.

11. Zawarcie umowy o świadczenie Usług dla Użytkowników zalogowanych następuje z chwilą rejestracji Konta.

12. Konto umożliwia dodawanie, przeglądanie, edycję, publikację, zarządzanie i usuwanie Ogłoszeń, zamawianie Usług Płatnych jak również kontakt z innymi Użytkownikami.

13. Ogłoszenia mogą być publikowane oraz promowane Usługami Płatnymi tylko przez zalogowanych Użytkowników oraz Administratora.

14. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieoznaczony, przy czym Użytkownik może w dowolnym momencie i bez podania przyczyny Umowę rozwiązać. W przypadku umowy o świadczenie Usług dla Użytkowników niezalogowanych rozwiązanie umowy następuje z chwilą rezygnacji z korzystania z Usług. W przypadku umowy o świadczenie Usług dla Użytkowników zalogowanych rozwiązanie umowy następuje z chwilą samodzielnej likwidacji Konta, albo z chwilą przesłania oświadczenia odpowiedniej treści na adres e-mail: info@artwitryna.pl. W każdym przypadku rozwiązanie Umowy jest możliwe przez przesłanie oświadczenia woli, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

15. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą. Wzór formularza odstąpienia od umowy został określony w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może wypełnić i przesłać formularz odstąpienia drogą elektroniczną. Administrator informuje Konsumenta, że utraci on prawo do odstąpienia w przypadku wykonania w pełni Usługi, za wyraźną zgodą Konsumenta, tj. w przypadku Ogłoszeń – z chwilą publikacji Ogłoszenia, a w przypadku Wyróżnień – z chwilą Wyróżnienia Ogłoszenia.

16. Umowa o świadczenie Usług rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zakończenia działalności Serwisu.

§ 4.
Zasady rejestracji w Serwisie

1. Rejestracja następuje przy pomocy aktywnego adresu e-mail i hasła Użytkownika.

2. Rejestracja przebiega następująco:

– Użytkownik wypełnia formularz rejestracji;

– Użytkownik wprowadza we właściwym oknie formularza swój aktywny adres e-mail i hasło;

– Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu poprzez zaznaczenie okna akceptacji Regulaminu;

– Użytkownik wybiera przycisk: „Zarejestruj się” – z tą chwilą Konto zostaje utworzone;

– Na podany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość zawierająca link do potwierdzenia aktywacji Konta oraz inne niezbędne, wymagane przepisami prawa informacje;

– Użytkownik loguje się do swojej poczty i we właściwej wiadomości e-mail wybiera link do potwierdzenia aktywacji Konta;

– Użytkownik zostaje przekierowany na stronę Serwisu, gdzie wyświetla się komunikat o ukończeniu procesu rejestracji – z tą chwilą Konto zostaje aktywowane.

3. Konto nie zostanie utworzone, jeżeli:

– podany adres e-mail został już użyty do utworzenia innego Konta – w takim przypadku Użytkownik może aktywować wcześniej utworzone przez siebie Konto, albo zalogować się na wcześniej utworzone i aktywowane przez siebie Konto;

– podane hasło nie jest zgodne z wymogami Serwisu – w takim przypadku Użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła zgodnego z wymogami Serwisu i może utworzyć Konto przy użyciu hasła spełniającego wymogi Serwisu;

– wymagane pola formularza rejestracji nie zostały wypełnione, albo zaznaczone;

– Użytkownik nie potwierdził akceptacji Regulaminu przez zaznaczenie okna akceptacji Regulaminu.

4. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Konto może utworzyć wyłącznie osoba (lub osoby) uprawniona do jej reprezentacji.

5. W przypadku osób fizycznych nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba taka może utworzyć Konto, wyłącznie jeżeli posiada wymaganą przepisami prawa zgodę swojego opiekuna prawnego.

6. Użytkownik może korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie.

7. Administrator może w celach związanych z obsługą Konta kontaktować się z Użytkownikiem na adres e-mail Użytkownika.

§ 5.
Zasady publikowania Ogłoszeń w Serwisie

1. Serwis ma na celu popularyzację sztuki i rękodzieła oraz ich twórców. Ogłoszenia w serwisie mogą być dodawane wyłącznie przez twórców sztuki i rękodzieła, a dodane przez nich prace muszą być ich autorstwa. Ogłoszenie może zostać opublikowane tylko w ramach kategorii dostępnych w Serwisie.

2. Użytkownik samodzielnie określa treść i zawartość Ogłoszenia. Użytkownik może dodać do Ogłoszenia obrazy lub zdjęcia w liczbie i formacie określonym przez Serwis. Funkcjonalności treści cyfrowych oraz techniczne środki ochrony, o ile występują, są każdorazowo podawane przy odpowiednich polach formularzy.

3. Ogłoszenie zostaje opublikowane po akceptacji przez Administratora.

4. Ogłoszenie jest dostępne dla Użytkowników Serwisu oraz dla użytkowników sieci Internet.

5. Użytkownik może w dowolny sposób kontaktować się z innymi Użytkownikami, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na Ogłoszenie, w tym w szczególności za pośrednictwem wewnętrznego formularza kontaktowego Serwisu.

6. Jeżeli prezentowana w Serwisie jest rzecz, usługa lub prawo, ta sama rzecz, usługa lub prawo może być w tym samym czasie przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Ogłoszenie powinno w jasny, jednoznaczny i precyzyjny sposób opisywać prezentowaną rzecz, usługę lub prawo.

7. Prezentowane w Serwisie produkty powinny określać cenę, chyba że dotyczy zaproszenia do zawarcia umowy zamiany, albo darowizny.

8. Użytkownik gwarantuje, że Ogłoszenia przesłane lub opublikowane w Serwisie nie naruszą bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie będą wprowadzały w błąd, nie naruszą praw Administratora, ani praw osób trzecich, w szczególności praw własności intelektualnej.

9. Użytkownik gwarantuje, że zdjęcia oraz obrazy opublikowane w Serwisie będą zgodne z treścią Ogłoszenia, w szczególności będą przedstawiały rzecz, usługę lub prawo opisane w treści Ogłoszenia. Użytkownik gwarantuje, że zdjęcia oraz obrazy opublikowane w Serwisie nie będą zawierały adresów, telefonów, ani znaków graficznych, w szczególności nie będą zawierały danych, ani znaków graficznych innych serwisów ogłoszeniowych lub aukcyjnych.

10. W celu publikacji Ogłoszenia Użytkownik loguje się w Serwisie i dodaje Ogłoszenie za pośrednictwem Konta.

11. Aby się zalogować w Serwisie Użytkownik wprowadza we właściwym oknie formularza swój zarejestrowany adres e-mail i hasło;

12. Publikacja Ogłoszenia przebiega następująco:

– Użytkownik wprowadza treść Ogłoszenia do formularza publikacji Ogłoszenia;

– Użytkownik zaznacza lub wypełnia inne wymagane pola formularza publikacji Ogłoszenia;

– Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu i zakłada Konto na zasadach określonych w Regulaminie, w przypadku, gdyby nie posiadał Konta;

– Administrator akceptuje Ogłoszenie – z tą chwilą Ogłoszenie zostaje opublikowane.

13. W przypadku, gdy Usługa jest odpłatna, rozpoczęcie jej świadczenia następuje z chwilą uiszczenia płatności zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie. Datą zapłaty jest data zaksięgowania całej płatności na rachunku bankowym Administratora. Administrator akceptuje formy płatności wskazane w Serwisie. Użytkownik ponosi koszty związane z realizacją płatności. Użytkownik może zdecydować́, który ze sposobów płatności chce zastosować w trakcie dokonywania płatności. Administrator nie przetwarza danych płatności dokonywanych za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności z wyłączeniem numeru transakcji oraz imienia i nazwiska osoby zlecającej płatność i nie ponosi odpowiedzialności za transakcje realizowane za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności, chyba że taka odpowiedzialność wynika z praw Konsumenta.

14. Zabronione jest publikowanie w Serwisie Ogłoszeń:

 • wprowadzających w błąd;
 • fikcyjnych;
 • niezgodnych z kategoriami, w ramach których są zamieszczane;
 • służących innym celom, niż cele, które wynikają wprost z ich treści;
 • zawierających reklamę lub odesłanie do innych serwisów ogłoszeniowych lub aukcyjnych;
 • które nie zawierają ceny
 • naruszających prawa Administratora lub prawa osób trzecich;
 • naruszających Regulamin;
 • naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
 • zawierających Informacje Niedozwolone;
 • dotyczących treści, rzeczy, usług lub praw niedozwolonych, w tym zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz informacją zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

15. Administrator w przypadku, gdy Ogłoszenie narusza postanowienia Regulaminu, może odmówić akceptacji Ogłoszenia, lub je usunąć, w szczególności Administrator może usunąć treść, lub zawartość Ogłoszenia, w tym w szczególności zdjęcia lub obrazy. Zgoda Użytkownika na usunięcie Ogłoszenia, jego treści, zdjęć lub obrazów, nie jest wymagana, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym praw Konsumenta.

16. W przypadku odmowy akceptacji Ogłoszenia, w stosunku do którego wykupiono usługę Wyróżnienia z powodu naruszenia postanowień Regulaminu lub w przypadku usunięcia takiego Ogłoszenia przez Administratora z powodu naruszenia postanowień Regulaminu, środki wydane na jego Wyróżnienie zostaną zwrócone Użytkownikowi kwotą odpowiadającą kwocie zwrotu, pomniejszone o ewentualne koszty, jakie Administrator poniósł w związku z publikacją Ogłoszenia.

17. Administrator może wprowadzić limit Ogłoszeń możliwych do publikacji.

18. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może edytować Ogłoszenie, albo je usunąć.

19. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie usunąć Ogłoszenie, jeżeli przestało być aktualne.

20. Ogłoszenie widoczne jest w Serwisie przez okres kolejnych 180 dni kalendarzowych, a po upływie tego okresu automatycznie wygasa i jest usuwane z Serwisu, chyba że Administrator przechowuje Ogłoszenie dla celów archiwalnych, statystycznych, finansowych lub dla celów roszczeń z nim związanych.

21. Użytkownik oświadcza i potwierdza, że informacje opublikowane przez niego w Ogłoszeniu mogą być widoczne dla Użytkowników Serwisu oraz dla użytkowników sieci Internet, w tym indeksowane w wyszukiwarkach internetowych oraz, że podaje je dobrowolnie i zgadza się na takie ich ujawnienie.

§ 6.
Zasady Wyróżniania Ogłoszeń w Serwisie

1. W momencie publikacji Ogłoszenia, jak również w okresie jego emisji Użytkownik może skorzystać z usługi Wyróżnienia w celu zwiększenia zainteresowania danym Ogłoszeniem.

2. Usługa Wyróżnienia realizowana jest względem pojedynczego Ogłoszenia, dla którego jest kupowana. Po wykupieniu usługi Wyróżnienia nie jest dopuszczalna zmiana przedmiotu Ogłoszenia w sposób wskazujący, że dotyczy ono innego przedmiotu niż pierwotny.

3. Usługa Wyróżnienia polega na zmiennym wyświetlaniu wyróżnionych Ogłoszeń na początku listy Ogłoszeń w danej kategorii dostępnej w Serwisie, powyżej Ogłoszeń bez Wyróżnienia. Ogłoszenia Wyróżnione będą również posiadały dodatkową oprawę graficzną (znacznik „Polecane”), zwiększającą ich widoczność na stronie.

4. Okres Wyróżnienia rozpoczyna się z chwilą uiszczenia płatności zgodnie z cennikiem dostępnym w Serwisie. Datą zapłaty jest data zaksięgowania całej płatności na rachunku bankowym Administratora. Zgodnie z propozycją wybraną przez Użytkownika Wyróżnienie trwa 30 dni, nie dłużej jednak niż do momentu zakończenia emisji danego Ogłoszenia (w tym w skutek upływu terminu wskazanego w §5 ust 21 Regulaminu). Propozycje Wyróżnień dostępne w cenniku nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

5. W przypadku zakończenia emisji Ogłoszenia z innych powodów niż wskazane w § 5 ust. 17 Regulaminu opłata pobrana za Wyróżnienie za niewykorzystany okres nie będzie zwracana.

6. Cennik Usługi Wyróżnienia dostępny jest pod adresem: artwitryna.pl/cennik Zmiana cennika nie stanowi zmiany Regulaminu.

7. Po zakończeniu okresu Wyróżnienia Ogłoszenie staje się Ogłoszeniem niewyróżnionym i do czasu wygaśnięcia lub usunięcia nadal jest widoczne w Serwisie, ale nie jest promowane (chyba że Użytkownik zdecyduje się na ponowne wyróżnienie Ogłoszenia). Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany o wygaśnięciu Wyróżnienia wiadomością e-mail wysłaną na adres Użytkownika przypisany do Konta.

8. Administrator nie daje żadnej, w tym domniemanej, gwarancji rzeczywistego zwiększenia zainteresowania Ogłoszeniem wskutek jego Wyróżnienia i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności względem Użytkownika.

§ 7.
Płatności

1. Realizacja płatności za Usługi Płatne jest możliwa przy wykorzystaniu jednej z dostępnych metod płatności .

2. Użytkownik wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznych dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Administratora również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, jak również do przesyłania w formie elektronicznej potwierdzenia przyjęcia zamówienia usługi Wyróżnienia do realizacji.

3. W przypadku zmiany danych Użytkownika niezbędnych do wystawienia faktury jest on zobowiązany do ich niezwłocznego poinformowaniu o tym fakcie administratora serwisu.

§ 8.
Prawa i obowiązki Użytkowników i Administratora Serwisu

1. Zabronione jest:

– przekazywanie lub publikowanie w Serwisie informacji sprzecznych z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, dyskryminujących, a także naruszających jakiekolwiek dobra lub prawa Administratora, albo osób trzecich, w szczególności wulgarnych, obraźliwych, obscenicznych, propagujących zażywanie narkotyków, lub spożywanie alkoholu, spamu, niezamówionej informacji handlowej, lub danych osobowych osób trzecich, a także linków do takich Informacji (Informacje Niedozwolone);

– posługiwanie się przy rejestracji, logowaniu, lub w trakcie korzystania z Serwisu fałszywymi danymi, w tym w szczególności fikcyjnymi, albo cudzymi danymi osobowymi w celu weryfikacji tożsamości;

– posługiwanie się przy rejestracji tymczasowymi adresami e-mail;

– nieuprawniona ingerencja w kod oprogramowania Serwisu, a także korzystanie z oprogramowania zakłócającego działanie Serwisu;

– korzystanie z materiałów opublikowanych w Serwisie w innym celu niż na użytek osobisty. Korzystanie z materiałów w innym celu wymaga zgody Administratora wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie, lub w formie dokumentowej.

2. W przypadku ujawnienia w toku korzystania z Serwisu Ogłoszenia zawierającego Informacje Niedozwolone, posługiwania się fałszywymi, fikcyjnymi, albo cudzymi danymi, albo tymczasowymi adresami e-mail Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Administratora na adres e-mail: info@artwitryna.pl.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawdziwości, lub legalności danych Użytkownika, Administrator może zablokować możliwość korzystania z jego Konta, w tym publikacji i zarządzania Ogłoszeniami, do czasu potwierdzenia jego tożsamości.

4. Administrator odpowiada względem Użytkowników tylko w przypadkach umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat, chyba że Użytkownikiem jest Konsument.

5. Administrator nie odpowiada za:

 • szkody spowodowane siłą wyższą;
 • szkody spowodowane nieuprawnioną ingerencją w system teleinformatyczny Użytkownika;
 • skutki kradzieży danych Użytkownika;
 • skutki zainfekowania złośliwym oprogramowaniem systemu teleinformatycznego Użytkownika;
 • treść i zawartość Ogłoszeń przesłanych, lub opublikowanych w Serwisie przez Użytkowników, w tym w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik przesłał lub opublikował Ogłoszenie, zawierające Informacje Niedozwolone, a także w przypadku posługiwania się przez Użytkownika fałszywymi, fikcyjnymi, albo cudzymi danymi. Administrator w przypadku ujawnienia takiego Ogłoszenia w Serwisie, niezwłocznie je usunie lub zabezpieczy, w sposób zgodny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, prawomocnym orzeczeniem sądu, lub ostateczną decyzją właściwego organu. Art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stosuje się;
 • aktualność, wiarygodność, ani skuteczność przesłanych lub opublikowanych w Serwisie Ogłoszeń. W przypadku, gdyby Ogłoszenie przesłane lub opublikowane w Serwisie okazało się nieaktualne, niewiarygodne, lub nieskuteczne, Administrator nie ma obowiązku jego poprawienia, sprostowania lub usunięcia, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądu, lub ostatecznej decyzji właściwego organu. Brak aktualności, wiarygodności, lub skuteczności przesłanego lub opublikowanego w Serwisie Ogłoszenia nie stanowi też podstawy jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem Administratora;
 • odesłania do innych serwisów zawarte w treści Ogłoszenia;
 • zdolność Użytkownika do zawarcia umowy w związku z Ogłoszeniem;
 • niewykonanie, albo nienależyte wykonanie zobowiązań Użytkownika w związku z Ogłoszeniem;
 • jakość, wady, ani legalność prezentowanych w Ogłoszeniach przez Użytkowników rzeczy, usług, lub praw;
 • treść reklam opublikowanych w Serwisie przez zewnętrznych reklamodawców; z zastrzeżeniem w tym zakresie praw Konsumenta.

6. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia bezpiecznej, nieprzerwanej, ciągłej, stabilnej, efektywnej i pełnej dostępności Serwisu, jednak nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zapewnienie takiej dostępności, w danych okolicznościach okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione, przy czym zachowane zostają w tym zakresie prawa Konsumenta.

7. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu. Polityka Prywatności zawiera w szczególności informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz zasad wykorzystywania plików Cookie.

8. Administrator jest uprawniony w każdym czasie do podejmowania wszelkich czynności w celu weryfikacji tożsamości i identyfikacji Użytkownika, w rozumieniu przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, a Użytkownik zobowiązany jest udzielać Administratorowi w tym zakresie niezbędnych informacji, wyjaśnień i dokumentów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w przypadku nieotrzymania wymaganych informacji, Administrator może wstrzymać się ze świadczeniem Usług, co nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń Użytkownika względem Administratora.

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki korzystania przez niego z Serwisu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki korzystania z Serwisu przez osoby, którym udostępnił Konto.

10. Użytkownik jest zobowiązany naprawić Administratorowi oraz osobie trzeciej wszelką szkodę wyrządzoną wskutek przesłania lub opublikowania Ogłoszeń w Serwisie, a także zwolnić z odpowiedzialności Administratora, w przypadku gdyby w związku z przesłaniem lub opublikowaniem Ogłoszeń w Serwisie, osoba trzecia zwróciła się z roszczeniem przeciwko Administratorowi.

§ 9.
Wymogi techniczne niezbędne do korzystania z Usług oraz wpływ na urządzenia i oprogramowanie Użytkownika

1. Z Serwisu może korzystać Użytkownik, który posiada techniczną możliwość połączenia z siecią Internet.

2. System teleinformatyczny Użytkownika powinien spełniać minimalne warunki techniczne, tj.:

 • spełniać minimalne warunki techniczne dla obsługi plików HTML, w tym obsługiwać powszechnie używane przeglądarki internetowe, w szczególności: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera;
 • posiadać dostęp do sieci Internet.

3. W celu uniknięcia lub zminimalizowania ryzyka szkody powstałej w wyniku nieuprawnionej penetracji systemu teleinformatycznego, kradzieży danych lub zainfekowania złośliwym oprogramowaniem, Użytkownik korzystając z Usług Serwisu powinien zainstalować i korzystać z aktualnego oprogramowania antywirusowego, w tym z zapory sieciowej.

4. Wpływ na urządzenia i oprogramowanie Użytkownika został określony w Polityce prywatności.

§ 10.
Prawa własności intelektualnej

1. Umowa o świadczenie Usług nie przenosi praw do utworów, projektów wynalazczych, projektów racjonalizatorskich, baz danych, tytułów lub oznaczeń indywidualizujących, bądź wyróżniających. Prawa te podlegają ochronie prawnej na podstawie: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Zabronione jest zwielokrotnianie Informacji Administratora w całości, albo w części, w jakikolwiek sposób, w tym zarówno w sieci Internet, jak i na nośnikach danych, a także przesyłanie, publikowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, opracowywanie, wtórne wykorzystanie lub wprowadzanie do obrotu w jakikolwiek sposób, który wykraczałby poza dozwolony użytek osobisty, w tym w innych serwisach internetowych, na nośnikach reklamowych, poprzez emisję w radiu lub telewizji, poprzez publikację lub wyświetlanie w prasie, na billboardach, za pośrednictwem jakichkolwiek technik i technologii telekomunikacyjnych, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet, lub na nośnikach danych, a także umieszczanie linków do Informacji w sposób, który mógłby uniemożliwić rozpoznanie źródła.

3. Użytkownik oświadcza, że przesyłane lub publikowane przez niego Informacje są wolne od wad prawnych, a także roszczeń osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa i zgody, wymagane do publikacji, a publikacja nie naruszy praw, lub dóbr osób trzecich oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także upoważnia Administratora do nieodpłatnego ich opublikowania w Serwisie.

4. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Administratora wizerunku Użytkownika w Serwisie, jeżeli Użytkownik przesłał wizerunek w celu jego publikacji. Z tytułu rozpowszechniania i publicznego udostępniania wizerunku Użytkownika w Serwisie, nie przysługuje mu wynagrodzenie na żadnym polu eksploatacji. Użytkownik może w dowolnym czasie wycofać zgodę na publikację wizerunku Użytkownika i zażądać jego usunięcia z Serwisu przesyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora: info@artwitryna.pl. Zakazane jest publikowanie wizerunku Użytkownika stanowiącego dane biometryczne.

5. Użytkownik zgadza się na publikację Ogłoszeń w Serwisie oraz na publikację Ogłoszeń lub ich części w serwisach i mediach partnerskich Administratora oraz z nim współpracujących. Zgoda na publikację w wyżej wymienionych serwisach i mediach jest wymogiem zawarcia umowy. Użytkownik może odmówić, albo wycofać zgodę przesyłając odpowiednie żądanie na adres Administratora: info@artwitryna.pl. Publikacja Ogłoszeń w serwisach i mediach partnerskich Administratora służy pozyskaniu jak największej liczby odbiorców Ogłoszeń, a także marketingowi i promocji Usług Administratora. Użytkownik udziela w powyższym zakresie nieodpłatnie Administratorowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na polu eksploatacji: publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do treści i zawartości Ogłoszeń w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§ 11.
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług należy przesyłać na adres Administratora, w tym na adres E-mail: info@artwitryna.pl.

2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Użytkownika, a w przypadku reklamacji dotyczącej Ogłoszenia, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od zakończenia jego emisji, albo od kiedy emisja Ogłoszenia powinna się zakończyć. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w stosunku do Wyróżnień.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Użytkownika, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Użytkownika.

4. Reklamacja jest rozpatrywana przez Administratora bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej wpływu.

5. W uzasadnionych przypadkach termin rozpatrzenia reklamacji może zostać przedłużony pod warunkiem poinformowania Użytkownika o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi, a w przypadku, gdyby Użytkownik nie podał wszystkich niezbędnych danych, o brakujących danych.

6. O rozpatrzeniu reklamacji Administrator informuje Użytkownika na podany przez niego adres.

7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Użytkownika, może on zwrócić się do Administratora o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o rozpatrzeniu reklamacji od Administratora.

§ 12.
Postanowienia końcowe

1. Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z tym prawem należy dokonywać jego wykładni, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług rozpatrywane będą przez polskie sądy powszechne.

2. Zmiany Regulaminu są dokonywane przez Administratora w dowolnym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich publikacji w Serwisie, przy czym do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu dotychczasowym chyba że zmiany dotyczą wprowadzenia nowych lub rezygnacji ze świadczenia Usług, wprowadzenia lub zmiany opłat (o ile wymagają one zmiany Regulaminu), wprowadzenia lub zmiany metod płatności, zmiany w zakresie procesów lub zasad działania Serwisu, zasad publikowania Ogłoszeń, zmiany w danych Usługodawcy lub dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa. Administrator informuje Użytkowników o zmianach Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronach Serwisu, a w przypadku Użytkowników zarejestrowanych, poprzez przesłania odnośnika do Regulaminu na zarejestrowany adres e-mail Użytkownika. Użytkownik, który nie zgadza się na zmiany wprowadzone Regulaminem, może rozwiązać umowę.

3. Regulamin jest udostępniany Użytkownikowi nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także, na jego żądanie w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

4. Administrator informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach http://www.uokik.gov.pl, a także w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Konsument może w szczególności:

– zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego;

– wszcząć postępowanie przed stałym polubownym sądem konsumenckim, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej;

– skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

– skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Wszelkie Załączniki, stanowią integralną część Regulaminu. Do Regulaminu dołączono następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług;

Załącznik nr 2 – Polityka prywatności i zasady korzystania z plików Cookie w serwisie artwitryna.pl.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji w Serwisie.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU OGŁOSZEŃ ARTWITRYNA.PL

Wzór formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Strony internetowe Paweł Jabłoński
Aleja Przyjaciół 39/20
10-147 Olsztyn

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usług serwisu artwitryna.pl.}

_____________________________

Data zawarcia umowy

_____________________________

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)}

_____________________________

Adres Konsumenta(-ów)

_____________________________

Podpis Konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

_____________________________

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO REGULAMINU SERWISU OGŁOSZEŃ ARTWITRYNA.PL

Polityka prywatności i zasady korzystania z plików Cookie w serwisie ogłoszeń artwitryna.pl

1. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez Strony internetowe Paweł Jabłoński zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), a także z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) – zwane dalej RODO (stosowane wraz z nowymi przepisami krajowymi od 25.05.2018 r.).
2. Administratorem danych osobowych klientów jest firma Strony internetowe Paweł Jabłoński, Aleja Przyjaciół 39/20 10-147 Olsztyn, NIP 7393182414, zwany w dalszej części Polityki Prywatności jako Administrator.
3. Celem przetwarzania i wykorzystania danych przez Administratora jest:
a) umożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług i ich realizacji, w tym obsługa zapytań mailowych;
b) realizacja wysyłki newslettera, jeżeli Użytkownik wyraził odrębną zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowych i na otrzymywanie newslettera, przy czym Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z opcji otrzymywania tego typu wiadomości;
c) marketing – w celu lepszego dopasowania reklam do preferencji Użytkowników,
4. Administrator ma prawo do przekazywania danych swoich Użytkowników w sytuacjach, kiedy będzie to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem oraz realizacji zobowiązań wobec Użytkowników, będzie w takiej sytuacji przekazywać dane osobowe:
a) osobom upoważnionym przez Administratora do obsługi Użytkownika i realizacji dla niego usług;
b) organom publicznym, które na mocy prawa mogą żądać od Administratora wydania danych osobowych Użytkownika;
c) bankom i jednostkom realizującym płatności online;
d) hostingodawcy.
5. Dane Użytkowników będą przechowywane przez Administratora przez cały okres świadczenia przez Strony internetowe Paweł Jabłoński usług na rzecz Użytkownika.
Ponadto dane Użytkownika będą przechowywane ze względu na obowiązki księgowe i podatkowe przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
6. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesami przetwarzania danych w celu ich ochrony. Przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. Prawa Użytkownika:
a) uzyskanie informacji, w jakim zakresie i w jaki sposób Administrator przetwarza dane Użytkownika,
b) edycja, kontrola i uzupełnianie danych oraz ich usunięcie,
c) wycofanie zgody na przetwarzanie danych Użytkownika w każdym momencie,
d) w przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, że przetwarzane przez Administratora dane naruszają jego prawa, Użytkownik ma możliwość skontaktowania się z Administratorem w celu wyjaśnienia,
e) Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepis o ochronie danych osobowych.

Wykorzystanie plików Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to zbiór niewielkich informacji wysyłanych i zapisywanych na urządzeniu użytkownika. Używane są w celu dostosowania strony, panelu, usług oferowanych przez Strony internetowe Paweł Jabłoński do preferencji użytkownika oraz gromadzenia danych statystycznych.  Serwis używa plików Cookies w celu:

1. poprawienia funkcjonalności strony internetowej;

2. poprawienia szybkości działania strony internetowej;

3. dopasowania treści do oczekiwań i zainteresowań użytkowników;

4. zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu

5. wyświetlania zoptymalizowanych treści reklamowych.

Wykorzystując pliki Cookies serwis nigdy nie identyfikuje tożsamości użytkowników na podstawie danych przechowywanych w tych plikach.

Przeglądarka internetowa umożliwia zmianę ustawień zapisywania plików Cookies lub usunięcie zapisanych plików.

 

 

Opublikowano: 9.07.2022

Ostatnia aktualizacja: 24.04.2023

Znalazłaś coś wyjątkowego? Podziel się ze znajomymi:
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. View more
Akceptuję